Termin ważności wpisu: 2021-05-19

Archeologia Stargardu. T. 5.1, Badania kwartału IX. Najstarsze ślady osadnictwa.

Archeologia Historia miast

Praca zbiorowa pod redakcją Marcina Majewskiego

Archeologia Stargardu. T. 5.1, Badania kwartału IX. Najstarsze ślady osadnictwa.
rok wydania: 2019ISBN: 9788361456346wydawnictwo: Bogucki wydawnictwo Naukowe
Publikacja powstała w ramach projektu „Archeologia Stargardu t.V.1. Badania kwartału IX: Najstarsze ślady osadnictwa”, który zrealizowany był przy wsparciu finansowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Ochrona zabytków archeologicznych w roku 2019.
„Monografia składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym została omówiona sytuacja przestrzenno- stratygraficzna najstarszych śladów bytności człowieka na badanym obszarze. W kolejnych zaprezentowano pojedynczy przedmiot powiązany ze społeczeństwem okresu neolitu oraz kilka obiektów osadniczych z licznym inwentarzem ceramicznym należących do ludności łużyckich pól popielnicowych. Następnie ślady osadnicze z okresu 2. Połowy XI-1. Połowy XII w., dla których przeprowadzono analizę ceramiki i zwierzęcych szczątków kostnych. Ponadto opracowano pochodzące z tego samego czasu pozostałości cmentarzyska szkieletowego, a kości poddano badaniom antropologicznym i molekularnym”. [Marcin Majewski, Wprowadzenie]
www.muzeum-stargard.plSkontaktuj się z wydawcą